کد خبر: 1176

تاریخ انتشار: 2022-01-04

تعداد زنان، هم در بهشت بیشتر است، هم در جهنم!

این صحبت‌های او مرا یاد ماجرای دیگری انداخت که کارشناسی در تلویزیون خودمان، از رابطه انقلاب و شادمانی حضرت زهرا گفت و باز یاد همکاری افتادم که کلیپ نگاه می‌کرد و می‌خندید. خسته که شد از خنده گفت: در قیامت، بعد از حساب و کتاب که تکلیف همه مشخص می‌شود بجز بهشت و جهنم، جای […]

این صحبت‌های او مرا یاد ماجرای دیگری انداخت که کارشناسی در تلویزیون خودمان، از رابطه انقلاب و شادمانی حضرت زهرا گفت و باز یاد همکاری افتادم که کلیپ نگاه می‌کرد و می‌خندید.

خسته که شد از خنده گفت: در قیامت، بعد از حساب و کتاب که تکلیف همه مشخص می‌شود بجز بهشت و جهنم، جای دیگری هم وجود دارد برای مردم؟ تعجب کردم و گفتم تاجایی که من خوانده و شنیده‌ام نه! گفت: خبر نداری، یک جای دیگر هم هست! این را گفت و یک کلیپ را نشانم داد که یک کارشناس مذهبی در تلویزیون چنان آرام و با یقین صحبت می‌کرد که هر که می‌شنید در بهت و حیرت فرو می‌رفت. او می‌گفت آمار زنان در بهشت بیش از مردان است و هیچ کدام هم بی‌شوهر نیستند. او ادامه داد: در جهنم هم همین‌طور است، آمار زنان بیشتر از مردان است! او خنده کنان گفت: دیدی که خبر نداشتی؟ مگر اعلام نمی‌شود که به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۵ پسر متولد می‌شود؟ پس آمار مردها باید بیشتر از زنان باشد. اگر در بهشت و جهنم، تعداد زنان بیشتراست، باید بگردیم جایی را پیدا کنیم که مردان می‌پیچانند و به آن جا می‌روند! او متلکی هم انداخت که شما مذهبی‌ها دو دو تا تان هم سه میشود! ماندم جوابش را چه بگویم. مگر جوابی هم دارد؟ البته شاید تلویزیون بداند.

همان‌ها که این قبیل کارشناسان را دعوت می‌کنند باید بدانند. خب به ما هم بگویند تا در مواجهه با این قبیل صحبت‌ها این قدر کم نیاوریم و خوار و خفیف نشویم!

۲۳۳۰۲

ارسال دیدگاه

*

code